Danmark som førende Smart City nation

Hvordan sætter vi Danmark på verdenskortet som førende Smart City nation? I arbejdet med at nå i mål med denne vision har Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen som led i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 iværksat initiativet Smart City Partnerskab. Til at yde sparring og rådgivning til Partnerskabet er der nedsat et Advisory Board bestående af eksperter og forskere indenfor området.

INNOBA faciliterer et opstartsforløb, hvor der over et antal workshops arbejdes med nytænkning og systematisk idé-udvikling på tværs af Advisory Board og Partnerskab. Forløbet skal føre Partnerskab og Advisory Board fra visioner til konkrete indsatser og initativer for at sætte Danmark på verdenskortet som førende Smart City nation.

Den første workshop med Advisory Boardet er afholdt med succes. Her indkredsede og skærpede Advisory Boardet potentialer samt identificerede centrale barrierer for at løfte Smart City løsninger i Danmark fra pilotprojekter til skalaindsatser.

På den næste workshop bygges videre på indsigterne fra den første workshop, og her skal Partnerskabet og Advisory Board sammen idéudvikle og kvalificere konkrete initiativer for at nå i mål som førende Smart City nation.

Resultatet af forløbet er et samlet bud på potentialet, overblik over top 10 barrierer og et idé-katalog med konkrete implementerbare idéer til initiativer, projekter, forbedringer, der kan iværksættes fremadrettet. Derudover er der etableret en fælles tilgang til det fremtidige samarbejde mellem partnerkredsen og advisory board. Idéer og inputs vil blive indarbejdet i det fremtidige arbejde med udarbejdelse og eksekvering af en strategi for Smart Cities i Danmark.