Opsamling af erfaringer med fælles medicinpåmindelse på tværs af kommuner

Hvordan kommer vi fra den første prototype til implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger? Det er fælles medicinhåndtering er godt eksempel på. 4 kommuner er gået sammen om fælles service, support og udrulning af nyskabende løsninger til medicinpåmindelse hos udsatte borgere. INNOBA evaluerer erfaringerne.

Baggrund

På baggrund af de foreløbige erfaringer med iværksættelse og implementering af digital medicinpåmindelse (DMP) iværksatte en række kommuner i 2019 et projekt for afprøvning af muligheder for en fælles indsats på området. Potentialet for bedre og mere effektiv medicinhåndtering igennem DMP var identificeret, men det viste sig vanskelig for den enkelte kommune at gennemføre storskalaimplementering med alt hvad det indebærer af organisering, servicering af borgere, teknisk understøttelse, leverancekæde, optimeringer, mv.

Der blev derfor iværksat et ”Proof of Concept”-projekt (POC), der skal fungere som beslutningsgrundlag for en eventuel mere permanent fælles løsning til DMP i storskala. Dvs. en afprøvning med henblik på vurdering af fordele og ulemper ved lokal kommunal DMP (den enkelte kommune håndterer DMP og den fysiske håndtering af medicin til egne borgere) contra central fælles DMP (en central tværkommunal og ekstern serviceenhed varetager opgaver forbundet med succesfuld DMP). I POC-perioden etableres på forsøgsbasis et Fælles Service Center (FSC), som bl.a. varetager implementering og servicering af DMP på tværs af de deltagende kommuner. Der arbejdes bl.a. med professionalisering af organisering, leverancekæder, arbejdsgange og muligheder for IT-integration via konkret afprøvning af fælles DMP i praksis. Der samles desuden op på erfaringerne med henblik på en samlet vurdering af potentialet i fælles, central DMP. I alt 4 kommuner deltager pt. i POC’en, som forventes i løbet af projektperioden at udvides til flere kommuner. I alt 19 kommuner i Midtjylland ønsker på sigt storskalaimplementering af DMP og følger projektet.

Se mere om POC-projektet og Fælles Service Center og medicinpåmindelse her.

Evaluering

FSC har bedt INNOBA om at hjælpe med udarbejdelse af evaluering med business case, som kan opsamle på erfaringer med central fælles DMP i POC-projektet. Evalueringen skal være baseret på både kvantitative og kvalitativ kvalificering data. Det primære formål er at afdække, om central fælles DMP kan betale sig økonomisk, kvalitetsmæssigt og i forhold til hensigtsmæssige processer for slutbrugerne og generelt i kommunen. Evalueringen skal kunne udgøre et grundlag for kommunernes beslutning om at gå videre eller ikke at gå videre med central fælles DMP. Evalueringen skal desuden opsamle fælles erfaringer og læring om udrulning og implementering af nye innovative løsninger til digital medicinpåmindelse hos udsatte borgere.

INNOBAs rolle

INNOBA vil i projektet arbejde tæt sammen med kommunerne og Fælles Service Center. INNOBA bistår med:

  • Udvikling og kvalificering af evalueringsmodel og evalueringstilgang
  • Kvalitativ dataindsamling, analyse og afrapportering
  • Sparring på de kvantitative data og den kvantitative dataanalyse, som forestås af Fælles Service Center i samarbejde med projektledere fra hver af de deltagende kommuner.
  • Inddragelse af styregruppe og POC-koordinatorer samt øvrige beslutningsaktører og interessenter.
  • Forankring af evalueringsresultater med samudvikling og refleksion.

INNOBA bistår i særlig grad med ekspertise i evaluering af innovationsprojekter med fokus på den lærende evalueringstilgang.

Sidste nyt

Evalueringsrapporten er offentliggjort. Den kan findes her.

Kan digital medicinpåmindelse økonomisk betale sig? Se beregning af business case her.